1) Nội quy học online.
Bật cam, bật mic
2) Thời gian biểu:


 
3) Thời khóa biểu.

4) Lịch học ĐT HSG tuần 1