Giới thiệu nhà trường


Địa chỉ: Ecopark - Văn Giang - Hưng Yên
Điện thoại: 0386-175-33.
Email: ks.lequangphap@gmail.com
Hiệu trưởng:  Nguyễn Thị Thủy
Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Như Khánh